Trots op Teylingen

STANDPUNTEN

Hieronder vindt u onze standpunten in een uitgebreid overzicht. Op deze pagina lichten wij u, net als in ons verkiezingsprogramma, toe wie wij zijn, waar onze partij voor staat, wat de belangrijkste punten voor ons binnen onze gemeente zijn en wat wij in de periode 2022 - 2026 willen bereiken.


Bij Lijst Schenk:

  • Willen we aan alle woonwensen kunnen voldoen en moet een huis kopen weer betaalbaar worden, ook voor jongeren.
  • Staan we pal voor de agrarische sector en willen we geen extra regels, zodat we ons historische karakter kunnen behouden.
  • Zijn we kritisch op het huidige klimaat- en duurzaamheidsbeleid en vinden we dat we niet moeten doorslaan in alle moderniseringen.
  • Willen we de perfecte balans vinden tussen de bereikbaarheid en infrastructuur van onze gemeente en de verkeersveiligheid.
  • Willen we zorgen voor een veilige gemeente waar iedereen zichzelf kan zijn en waar we criminaliteit hard aanpakken.
  • Zijn we trots op onze sport- en recreatieaccomodaties en stimuleren we alles wat dit maar naar een hoger niveau kan brengen.
  • Stellen we ons solidair en open op richting onze scholen, zodat ze hun onderwijs op het hoogst mogelijke niveau kunnen krijgen.
  • Hebben we respect en waardering voor onze ouderen en willen we ervoor zorgen dat de eenzaamheid aangepakt wordt.
  • Stimuleren we het lokale ondernemerschap en geven we hen de ruimte, want de vrijheid van het individu is een kostbaar iets.
  • Vinden we dat asielzoekers open moeten staan voor inburgering en willen we het integratieproces bevorderen waar mogelijk.

Betaalbaar wonen in een groeiende gemeente

Laten we eerlijk zijn: in de gemeente Teylingen kunnen we spreken van kwaliteit van wonen. En dat willen we zo houden. Wanneer u om u heen kijkt in één van onze dorpen, Sassenheim, Warmond of Voorhout, ziet u schitterende huizen. Zowel nieuwbouwwijken als huizen die al generaties lang meegaan. Dat is mooi om te zien en maakt ons trots, maar die trots willen we graag houden en het liefst zelfs verder uitbreiden. Daarom zijn we bij SCHENK. dan ook voorstander van bouwen, zodat het voor iedereen mogelijk is om betaalbaar te kunnen wonen. Of het nu gaat om gezinnen, starters of doorstromers. Ook voor jongeren moet het mogelijk zijn om op den duur een woning te kunnen kopen.

Er is dan ook behoefte aan allerlei soorten woningen om aan alle woonwensen te kunnen voldoen. Een huis kopen moet weer betaalbaar worden en daarom willen wij focussen op koopwoningen in het goedkope- en middensegment. Ook de huurwoningen zullen niet vergeten worden, met de goede mogelijkheid om later door te kunnen stromen naar een koopwoning. Wij gaan dan ook voor een gevarieerd woonaanbod met voor elk wat wils, tegen normale en realistische prijzen. Het moet een feest zijn om in Teylingen te kunnen en mogen wonen.


Waardering voor onze agrarische sector

Teylingen bloeit en het is mooi om te zien dat onze agrarische sector met de bloemen- en bollenteelt, maar ook in mindere mate de akkerbouw en veeteelt, nog altijd goed aanwezig is. Deze lokale bedrijven vormen het kloppend hart van onze gemeente. Daar hebben we waardering voor en dat willen we zo houden. SCHENK. staat dan ook pal voor deze ondernemers. Boeren voelen zich klemgezet met de steeds kneller wordende wetgeving vanuit de landelijke politiek en dit zit al genoeg in de weg. Hierom willen wij onze boeren weer de ruimte geven met zo min mogelijk lokale regels, zodat ze de vrijheid hebben om hun gang te gaan. Het contact met deze innovatieve en diervriendelijke sector moet dan ook goed zijn, om de kansen die er liggen zo goed mogelijk te benutten.

Wij zijn voorstander van bouwen, maar dit mag in onze ogen nooit ten koste gaan van de agrarische sector. Boeren die van hun land gejaagd worden, is het laatste wat we willen zien. Hierom zijn wij bij SCHENK. dan ook groot voorstander van initiatieven als Greenport, zodat we ons historische karakter kunnen behouden. Het gebruik van agrarische grond om op te kunnen bouwen kan alleen gebeuren op vrijwillige basis van de betrokken boeren. Gedwongen onteigening van deze grond kan en mag geen optie zijn.


Duurzaamheid zonder te overdrijven

In zo’n beetje alle verkiezingsprogramma's van de verkiesbare partijen in onze gemeente komt u het woord duurzaam meerdere malen tegen. Te vaak zelfs in onze ogen. We zien het voorbij komen bij energiegebruik, mobiliteit en bijvoorbeeld zelfs bij het scheiden van afval. Er wordt gesproken over allerlei klimaatbestendige zaken en een idealistisch beeld in combinatie met termen als ‘energieneutraal’ voorgehouden. Bij SCHENK. voelen we een stuk minder voor dit soort klimaatdoelen dan de andere partijen. Natuurlijk willen wij verantwoordelijkheid nemen als het gaat om duurzaamheid, maar dit moet wel binnen bepaalde grenzen passen.

Plannen over duurzaamheid in combinatie met het klimaat moeten geen hoofdzaken voor de lokale politiek zijn. Wordt de wereld een betere plek als wij het in ons kleine stukje van Nederland allemaal net iets anders en duurzamer doen? Wij denken van niet en daarom is duurzaamheid dan ook iets voor de landelijke politiek. CO2 is tevens een belangrijke voedingsstof voor het leven op aarde, met name voor planten en bomen. De bollenvelden zijn bijvoorbeeld iets waar wij als Teylingen trots op zijn en deze mogen nooit lijden onder de druk van het altijd maar zo duurzaam mogelijk willen doen. Bij SCHENK. zullen we duurzaamheid ook niet op de laatste plaats zetten en zijn we ook groot voorstander van het plaatsen van bomen en ander groen, maar daarin zetten we de belangen van onze eigen gemeente voorop.


Goede bereikbaarheid en veilig verkeer

De verkeersinfrastructuur in de gemeente Teylingen is iets om met grote tevredenheid naar te kijken. We hebben een prachtig treinstation in Sassenheim/Warmond en in Voorhout en je kunt enorm veel plekken bereiken via meerdere buslijnen. Ook hebben we met bijvoorbeeld de A44 een nabij gelegen snelweg waarmee onze dorpen makkelijk te bereiken zijn, maar die ook een goede en snelle weg richting de grote steden vormt. Dit willen we zo houden en het liefst zelfs uitbreiden waar mogelijk. De mogelijkheden om te verplaatsen moeten binnen de gemeente van uitstekend niveau zijn en ook reizen naar andere plekken in de Randstad moet makkelijk en snel kunnen. Daarin gaat het natuurlijk ook over het onderhoud van de wegen en het zo veilig mogelijk maken van verkeerssituaties, om de kans op ongelukken zo klein mogelijk te maken.

Wie in Teylingen om zich heen kijkt ziet fietsers en automobilisten, maar ook de meer kwetsbare weggebruikers, zoals voetgangers en fietsende kinderen. Deze verschillende groepen moeten samen kunnen gaan in één grote, veilige verkeerssituatie. Hierom wil SCHENK. met extra aandacht kijken naar zaken als oversteekplaatsen en schoolzones, maar bijvoorbeeld ook naar wandel- en fietsroutes. Iedereen moet zich veilig voelen in het verkeer en ouders moeten met een gerust hart hun kinderen zelfstandig op de fiets naar school kunnen laten gaan.


Veiligheid altijd waarborgen

Onze gemeente groeit in alle opzichten, er is van alles te doen en mensen voelen zich goed. In een gemeente zoals die van ons moet veiligheid dan ook hoog in het vaandel staan en dat kan in onze ogen nog altijd beter. Mensen moeten zich zowel thuis als op straat veilig voelen. In Teylingen is het een feit dat het aantal politieagenten de afgelopen jaren is afgenomen. Dat is een logische ontwikkeling wanneer we kunnen spreken van een veilige gemeente waar weinig criminaliteit voor komt, maar dan moet dit ook wel echt het geval zijn. SCHENK. wil hier dan ook bovenop zitten en ervoor zorgen dat er wordt ingespeeld op de situatie zoals die op dat moment is. Wanneer we inbraken of andere ongeregeldheden in een flink tempo zouden zien oplopen, zullen we geen moment twijfelen over het hameren op de inzet van extra politie waar mogelijk.

Criminaliteit moet sowieso hard aangepakt worden, daar mag geen twijfel over bestaan. Ook moeten we ervoor zorgen dat de andere hulpdiensten, zoals de ambulance en de brandweer, altijd beschikbaar zijn en makkelijk ter plaatse kunnen komen, maar dat lijkt ons iets vanzelfsprekends. In eerste instantie willen we natuurlijk zorgen voor zo weinig mogelijk noodzaak om de hulpdiensten te hoeven gebruiken. Daarom moet veiligheid in Teylingen altijd tot de hoofdzaken behoren, of dit nu gaat om het vermijden van inbraken of om veilig verkeer. Onze gemeente moet een plek zijn waar iedereen zichzelf kan zijn en zich goed moet voelen. Wij zijn bij SCHENK. dan ook groot voorstander van initiatieven als buurtpreventieteams en Whatsapp-buurtgroepen en zullen ons ervoor inzetten dat zulke projecten opgestart worden.


Sportief en recreatief Teylingen

De gemeente Teylingen ademt sport en recreatie en er zijn weinig sporten of hobby’s die u niet in één van onze dorpen kunt vinden. Dat is iets waar we trots op zijn en moeten we dan ook koste wat het kost zo houden. Sport en recreatie verbindt, brengt mensen samen en bevordert daarmee de sociale cohesie. Iets wat wij bij SCHENK. erg graag zien. De gemeente moet de faciliterende en regisserende rol die het al langere tijd aanneemt ten aanzien van sport- en recreatieaccommodaties blijven houden. Onder meer in de aanleg en het onderhoud van accommodaties, maar ook wanneer het gaat om subsidies.

Daarin is een belangrijke rol voor de Sportraad Teylingen weggelegd, die volgens ons de goede verbinding tussen sportverenigingen en de gemeente moet blijven vormen. Wat ons betreft behoren sport en recreatie tot de topprioriteit en SCHENK. steunt dan ook alles wat dit maar verder kan bevorderen. Wij juichen alles toe wat sport in onze dorpen maar naar een hoger en beter niveau kan tillen. Dat brengt ons als inwoners van Teylingen alleen maar meer samen en draagt op de langere termijn weer bij aan een toekomstbestendige gemeente.


Zorgen voor goed en leuk onderwijs

De gemeente Teylingen heeft verdeeld over Sassenheim, Voorhout en Warmond een ruim aanbod aan basisscholen. Dit gaat van Rooms-Katholieke tot Protestants-Christelijke tot openbare scholen. Het is goed om te zien dat dit aanbod uitgebreid is voor onze inwoners en scholen het onderwijzen van kinderen op hun eigen manier kunnen invullen. SCHENK. vindt dat basisscholen hier ook de ruimte in moeten krijgen en stimuleert het dat ouders te allen tijde zelf kunnen kiezen waar ze hun kind naar school sturen. Daarnaast blinken we ook uit in ons voortgezet onderwijs, met onder andere het Rijnlands Lyceum Sassenheim en het Teylingen College KTS. Dit zorgt ervoor dat zo een beetje alle niveaus na de basisschool te volgen zijn in onze gemeente. Dat betekent dat we er voor iedereen zijn en dat willen we zo houden.

Als het aan SCHENK. ligt onderhouden wij zeer goed contact met alle scholen binnen onze gemeente, om altijd op de hoogte te zijn van de belangen en laatste ontwikkelingen. Op die manier kunnen we zo nodig snel doorschakelen in het onderhouden en verbeteren van panden en omliggende faciliteiten, zoals nieuwe klimrekken of fietsenstallingen. Dit zorgt ervoor dat scholen hun onderwijs altijd zelf op het hoogst haalbare niveau kunnen krijgen. SCHENK. ziet onze scholen onze jeugd dan ook graag op een goede, leuke en educatieve manier opleiden, waarbij plezier altijd de boventoon voert. Ook steunen wij het initiatief van de Kindergemeenteraad fanatiek, want daar vormen we onze toekomstige raadsleden.


Zorg voor onze ouderen

Onze ouderen verdienen respect en waardering. Het doet ons dan ook pijn om te zien dat er al jaren veel ouderen zijn die onder eenzaamheid lijden. Dit is met name zo in verzorgingshuizen, waar het nooit zo mag zijn dat ouderen weggestopt worden om niet meer naar om te kijken. Een eerste oplossing hiervoor is ervoor zorgen dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Hier voelen ze zich nu eenmaal vertrouwd en hier blijft het contact met de buitenwereld ook een stuk makkelijker. Voor ouderen die thuis wonen, maar toch onder eenzaamheid lijden, zou er bijvoorbeeld ook gekeken kunnen worden naar een buurthuis voor meer sociaal contact.

Een manier om ervoor te zorgen dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, is zorgen voor bepaalde aanpassingen aan huizen. In nieuwbouwwijken, maar ook in al bestaande huizen moet er rekening gehouden worden met het feit dat ouderen er zo lang mogelijk willen blijven. We stimuleren het dan ook dat er aanpassingen aan huizen gedaan kunnen blijven worden. Om de eenzaamheid onder ouderen in verzorgingshuizen te verkleinen hoopt SCHENK. basisscholen in te kunnen zetten, om bijvoorbeeld eens per maand leuke optredens te geven.


Een ondernemend en bloeiend Teylingen

Teylingen heeft een gunstige ligging met een goede bereikbaarheid en is daarmee een geweldige plek om te wonen voor mensen die werkzaam zijn in de Randstad. Maar wij willen niet alleen de plek om te wonen zijn. Teylingen moet een plek zijn die bloeit van het ondernemerschap. Iets wat de laatste jaren flink groeit en waar we erg blij mee zijn, mede dankzij het goede gebruik van onze industrieterreinen. Onze gemeente biedt volop werkgelegenheid en dat zien wij het liefst alleen nog maar uitbreiden. SCHENK. stimuleert nieuwe initiatieven dan ook en wil ondernemers alle ruimte geven om hun gang te gaan. Dat geldt voor zowel grote als kleine bedrijven. De vrijheid van het individu is voor ons een belangrijk punt en daarom willen we ondernemers alles behalve in de weg zitten met vervelende regels.

Veel verschillende bedrijven en ondernemingen zorgen voor een uitgebreid werkklimaat vol innovatie, werkgelegenheid, een gezonde marktwerking en een groeiende economie. Veel van deze mensen hebben het met de flinke COVID-19-beperkingen al moeilijk genoeg gehad en wij stimuleren het lokale ondernemerschap dan ook tot het einde. Deze lokale ondernemers zijn het kloppend hart van onze gemeente en moeten de ruimte krijgen om op hun eigen manier mooie successen te behalen. Dat draagt op den duur weer bij aan een bloeiende, lokale economie.


Asielzoekers in Teylingen

Of en hoeveel immigranten en asielzoekers ons land binnen mogen komen is iets wat in de landelijke politiek besloten moet worden. Wij moeten als gemeente Teylingen in ieder geval altijd bereid zijn om mee te denken, in samenwerking met omliggende gemeenten, wanneer er een verzoek tot het huisvesten of opvangen van asielzoekers komt. Tijdelijke noodopvang is daarin ook een optie, al moet dit in onze ogen verdeeld worden over het hele land. Het kan nooit zo zijn dat wij ons openstellen, terwijl aangrenzende gemeenten niet bereid zijn om hulp te bieden.

Ook in het huisvesten van asielzoekers in Teylingen heeft SCHENK. duidelijke standpunten. Alle mensen zijn fundamenteel gelijkwaardig, ongeacht geslacht, ras of seksuele gerichtheid. Asielzoekers moeten wij dus kunnen huisvesten wanneer dit nodig is. Hierin moeten wel bepaalde voorwaarden zijn en daarom moeten zij gelijk behandeld worden als andere Nederlanders. Het mag dan ook nooit zo zijn dat immigranten voorrang krijgen op een sociale huurwoning ten opzichte van een al langer in Teylingen wonend gezin dat al een tijd op een woning wacht. Asielzoekers zijn welkom mits zij onze normen en waarden respecteren en zich toegankelijk opstellen wanneer het gaat om inburgering. Om de integratie te bevorderen wil SCHENK. het zo houden dat asielzoekers niet met zijn allen in één wijk geplaatst worden. Juist het wonen en leven tussen de oorspronkelijke Teylingers draagt bij aan het inburgeringsproces.